logo Nye metoder

ID2018_049

Blodprøvebasert test ved preeklampsi

Bruk hos gravide ved mistanke om preeklampsi (svangerskapsforgiftning)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.05.2018
Sendt inn av
Leverandør, Roche
ID-nummer
ID2018_049
Om metoden
Blodprøvebasert test til bruk hos gravide ved mistanke om preeklampsi (svangerskapsforgiftning)

Forslag

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (27.09.2021)
Oppfølging av beslutning fra Beslutningsforum for nye metoder og notat fra Folkehelseinstituttet - se sakspapirer.

Beslutning
Saken oversendes til de regionale helseforetakene ved fagdirektørene.

​Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 27.09.2021 finner du her​, se sak 184-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for blodprøvebaserte tester ved preeklampsi.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 174-18.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.09.2018):

Bestillerforum RHF ber Helsedirektoratet kontakte medlemmene i fagnettverket for svangerskapsomsorg for å innhente deres vurderinger om blodprøvebaserte tester for preeklampsi. Saken tas opp igjen på neste møte i Bestillerforum RHF

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) finner du her , se sak 147-18.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.08.2018)
Bestillerforum RHF ber Folkehelseinstituttet undersøke hva som finnes av andre liknende tester hos andre produsenter. Det blir da et forarbeid som skal klargjøre om det skal utføres en metodevurdering. Saken tas opp igjen på neste møte i Bestillerforum RHF 24. september 2018.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.08.2018) finner du her, se sak 100-18.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
15.02.2019
Ferdigstilt
25.06.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 06.08.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
31.08.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (31.08.2020)

1. Blodprøvebasert test ved preeklampsi innføres ikke nå.

2. Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet viser manglende dokumentasjon av nytten av denne type tester. Merverdien av å ta i bruk disse testene i klinisk praksis er derfor usikker og det er således behov for flere studier.

3. Beslutningsforum for nye metoder ber fagdirektørene gjøre en ny vurdering innen et år basert på oppdatert kunnskap 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 31.08.2020.2020 under sak 077-2020. 


Beslutning i Interregionalt fagdirektørmøte (15.10.2021)
Den nye dokumentasjonen som nå er lagt fram gir ikke grunnlag til å legge denne saken fram for Beslutningsforum for ny behandling.

Les beslutning i saksnotat fra interregionalt fagdirektørmøte, sak 205-21