logo Nye metoder

ID2017_003

Brentuksimabvedotin (Adcetris) - Indikasjon II

Behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.01.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_003
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon

​Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.02.2017)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brentuksimab vedotin (Adcetris) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon.

Referat fra Bestillerforum RHF (27.02.2017) finner du her, se sak 23-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.02.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
07.07.2017
Ferdigstilt
18.12.2017

Rapporten er klarert i Bestillerforum RHF 09.01.2018 og er sendt til beslutning.
Hurtig metodevurdering

Beslutning

Beslutning tatt
02.02.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (02.02.2018)
Brentuksimab vedotin (Adcetris) kan innføres til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 02.02.2018 finner du her, se sak 8-2018.