logo Nye metoder

ID2018_026

Brentuksimabvedotin (Adcetris) - Indikasjon IV

Kombinasjon med kjemoterapi til behandling av CD30-positiv Hodgkins lymfom
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
15.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_026
Om metoden
Legemiddel (infusjon) i kombinasjon med kjemoterapi til behandling av CD30-positiv Hodgkins lymfom

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brentuksimab vedotin (Adcetris) i kombinasjon med kjemoterapi til behandling av CD30-positiv Hodgkins lymfom.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.04.2018
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk

Status for metodevurderingen:

Legemiddelverket venter på innsendelse av dokumentasjon fra produsent (legemiddelfirma).

Denne dokumentasjonen er nødvendig for at metodevurderingen (den helseøkonomiske analysen) skal kunne gjennomføres.