logo Nye metoder

ID2019_114

Brentuksimabvedotin (Adcetris) - Indikasjon V

I kombinasjon med cyklofosfamid, doksorubicin og prednison til førstelinjebehandling av voksne pasienter med systemisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
24.10.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_114
Om metoden
Legemiddel (infusjon) til behandling av lymfom

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering (C)gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brentuksimabvedotin (Adcetris) i kombinasjon med cyklofosfamid, doksorubicin og prednison til førstelinjebehandling av voksne pasienter med systemisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL).

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF finner du her, se sak 193-20.

Beslutning i Bestillerforum RHF (16.12.2019) 

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nyttevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brentuksimabvedotin (Adcetris) til førstelinjebehandling av voksne pasienter med CD30+ perifert T-cellelymfom.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 204-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
16.12.2019
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
16.07.2020
Ferdigstilt
18.02.2021

Metodevurdering og prisnotat er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 01.03.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering
Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
26.04.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)

    1. Brentuksimabvedotin (Adcetris) i kombinasjon med cyklofosfamid, doksorubicin og prednisolon innføres til førstelinjebehandling av voksne pasienter med systemisk anaplastisk storcellet lymfom (sALCL).
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 041-2021.