logo Nye metoder

ID2021_115

Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) - Indikasjon II

Behandling av voksne pasienter som er 26 år eller eldre, med residiverende eller refraktær B prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.09.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_115

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)
Utover ønsket om en alternativ prisavtale, inneholder ikke innspillet ny informasjon/dokumentasjon som ikke var tilgjengelig på det tidspunktet oppdraget ble gitt.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder opprettholder tidligere oppdrag, men tilpasser ordlyd i henhold til godkjent indikasjon:
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brexucabtagene autoleucel (Tecartus) til behandling av voksne pasienter som er 26 år eller eldre, med residiverende
eller refraktær B prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 107 -23.

Innspill fra firma (publisert 18.04.2023)

***

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brexucabtagene autoleucel (Tecartus) til behandling av voksne med residivert eller refraktær akutt lymfoblastisk B-celleleukemi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021) finner du her​,  se sak 191-21. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.10.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
01.08.2023
Ferdigstilt
26.03.2024

​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (03.04.2024)

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.04.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2021_115 (PDF) (publisert 22.02.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 25.03.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
22.04.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.04.2024)

  1. Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) innføres ikke til behandling av voksne pasienter som er 26 år eller eldre, med residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL).
  2. Det er ikke tilbudt en pris som er rimelig i forhold til dokumentert nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.04.2024 under sak 049-2024.