logo Nye metoder

ID2020_063

Brexucabtagene autoleucel (Tecartus)

Behandling av voksne med residivert eller refraktær mantelcellelymfom (MCL) etter to eller flere runder med systemisk behandling inkludert en Brutons tyrosinkinase-hemmer (BTK-hemmer).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.08.2020
Sendt inn av
Myndighet; Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_063
Om metoden
Genterapi. Pasientens egne immunceller (T-celler) tas ut og behandles slik at de utrykker en kimærisk antigenreseptor(CAR) på yten. Når CAR-T-cellene føres tilbake til pasienten binder de til en del som heter CD19 på målcellene som destrueres.

Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)
Utover ønsket om en alternativ prisavtale, inneholder ikke innspillet ny informasjon/dokumentasjon som ikke var tilgjengelig på det tidspunktet oppdraget ble gitt.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder opprettholder tidligere oppdrag, men tilpasser ordlyd i henhold til godkjent indikasjon:

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brexucabtagene autoleucel (Tecartus) til behandling av voksne med residivert eller refraktær mantelcellelymfom (MCL) etter to eller flere runder med systemisk behandling inkludert en Brutons tyrosinkinase-hemmer (BTK-hemmer).

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 107 -23.

Innspill fra firma (publisert 18.04.2023)

..................................................................................................................................

Metodevarsel

Forslag (v 13.09.2020)

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) til behandling av voksne med residiv eller refraktær mantelcellelymfom etter to eller flere runder med systemisk behandling inkludert en Brutons tyrosin kinase hemmer (BTK).

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 159-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
01.08.2023
Ferdigstilt
26.03.2024

​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (03.04.2024)

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.04.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2020_063 (PDF) (publisert 19.02.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 25.03.2024)

Beslutning

Beslutning tatt
22.04.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.04.2024)

  1. Brexucabtagene autoleucel (Tecartus) innføres ikke til behandling av voksne med residivert eller refraktær mantelcellelymfom (MCL) etter to eller flere runder med systemisk behandling inkludert en Brutons tyrosinkinase-hemmer (BTK-hemmer).
  2. Det er ikke tilbudt en pris som er rimelig i forhold til dokumentert nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.04.2024 under sak 050-2024.