logo Nye metoder

ID2019_092

Brigatinib (Alunbrig) - Indikasjon II

Førstelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.08.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_092
Om metoden
Legemiddel til behandling av lungekreft.

​Metodevarsel

Innspill fra firma (behandlet på Bestillerforum RHF 27.04.2020)

 

Beslutning i Bestillerforum (27.04.2020)
Tidligere beslutning opprettholdes. Forenklet metodevurdering med vurdering av relativ effekt mot alektinib (B) gjennomføres av Statens legemiddelverk for brigatinib (Alunbrig) som monoterapi til behandling av ALK-positiv ikkesmåcellet lungekreft (NSCLC) som tidligere ikke er behandlet med en ALK-hemmer. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 075-20. 

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.10.2019) 
Forenklet metodevurdering med vurdering av relativ effekt mot alektinib gjennomføres av Statens legemiddelverk for brigatinib (Alunbrig) som førstelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 156-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
21.10.2019
Type
Forenklet metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
14.05.2020
Ferdigstilt
25.01.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 28.01.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.


Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
15.02.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (15.02.2021)

1. Brigatinib (Alunbrig) innføres til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet skal inngå i anbud og kan tas i bruk fra avtalestart som er 01.07.2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 15.02.2021 under sak 013-2021.