logo Nye metoder

ID2017_086

Brigatinib (Alunbrig)

Behandling av ALK positive pasienter med avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
13.09.2017
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2017_086
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av anaplastisk lymfom kinase (ALK) positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib.

​Metodevarsel

Metodevurdering

Oppdrag gitt
23.10.2017
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
19.12.2018
Ferdigstilt
20.09.2019

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 07.10.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
21.10.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder (21.10.2019)

1. Brigatinib (Alunbrig) kan innføres til behandling av voksne pasienter med anaplastisk lymfomkinase (ALK) positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib.

 

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

 

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. desember 2019, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 21.10.2019 under sak 111-2019.