logo Nye metoder

ID2021_132

Brolucizumab (Beovu) - Indikasjon II

Behandling av voksne med nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.10.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_132
Om metoden
Legemiddel (injeksjon) til behandling av en form for diabetes retinopati (skade på netthinnen grunnet diabetes)

​​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)*
Oppdatert 08.07.2022
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brolucizumab (Beovu) til behandling av voksne med nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021) finner du her​ se sak 213-20.


*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brolucizumab (Beovu) til behandling av diabetes makulaødem. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.11.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp B) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
17.10.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk har levert et notat med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum den 20.06.2022 (se under).

Oppdraget (notat og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 25.10.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat (publisert 11.08.2022)
Innspill fra firma (29.08.2022) til notatet/metodevurderingen

Prisnotat (datert 14.10.2022)
 

Beslutning

Beslutning tatt
21.11.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.11​.2022)​ 

 

  1. Brolucizumab (Beovu) innføres ikke til behandling av voksne med nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem. 
  2. Det er påvist økt forekomst av alvorlige bivirkninger ved bruk av brolucizumab (Beovu). 
  3. Prisen er for høy.​


Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 21.11.2022 under sak 155-20221.​