logo Nye metoder

ID2021_144

Budesonid - Indikasjon III

Behandling av IgA-nefropati
Til metodevurdering

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt dokumentasjon til metodevurderingen fra leverandøren (03.06.2024), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt. 

Forslag

Sendt inn
05.11.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_144
Om metoden
Legemiddel (kapsel med modifisert frisetting slik at virkestoffet slippes fri i tarmen) som har immundempende effekt. IgA-nefropati skyldes produksjon av defekt immunglobulin A.

Metodevarsel


Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021)

En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for budesonid til behandling av IgA-nefropati. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her , se sak 235-21

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.12.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Direktoratet for medisinske produkter og Sykehusinnkjøp

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt dokumentasjon til metodevurderingen fra leverandøren (03.06.2024), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt.