logo Nye metoder

ID2019_011

Budesonid smeltetablett (Jorveza)

Behandling av eosinofil øsofagitt
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.01.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_011
Om metoden
Legemiddel (smeltetablett) til behandling av kronisk spiserørsbetennelse.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.02.2019)

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for budesonid smeltetablett (Jorveza) til behandling av eosinofil øsofagitt dersom det er tilstrekkelig datagrunnlag. Dersom datagrunnlaget ikke er tilstrekkelig gjøres en forenklet metodevurdering.


Protokoll fra Bestillerforum RHF (25.02.2019) finner du her, se sak 23-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.02.2019
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
14.02.2019
Ferdigstilt
15.07.2019

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 03.09.2019 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Hurtig metodevudering

Beslutning

Beslutning tatt
23.09.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.09.2019)

1. Budesonid smeltetabletter (Jorveza) kan innføres til behandling av eosinofil øsofagitt hos voksne pasienter (eldre enn 18 år i henhold til markedsføringstillatelse).

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan innføres fra 1. november 2019, da ny pris gjelder fra denne dato.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.09.2019 finner du her, se sak 98-2019.