logo Nye metoder

ID2020_041

Bulevirtide (Hepcludex)

Behandling av kronisk hepatitt D hos voksne pasienter med kompensert leversykdom som er HDV-RNA positive i plasma (eller serum).
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
20.05.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2020_041
Om metoden
Legemiddel (subkutan injeksjon) som skal begrense symptomene på infeksjon

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (31.08.2020) 
Oppdatert 23.02.2023*

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bulevertide til behandling av kronisk hepatitt D hos voksne pasienter med kompensert leversykdom som er HDV-RNA positive i plasma (eller serum).​

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 120-20

*Tidligere beslutning: En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bulevirtide til behandling av kronisk hepatitt D hos voksne pasienter med kompensert leversykdom. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
31.08.2020
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
10.09.2022
Ferdigstilt
19.02.2024

​Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 25.02.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2020_041 (PDF) (publisert 04.01.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 16.02.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
18.03.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.03.2024)

  1. Bulevirtid (Hepcludex) innføres ikke til behandling av kronisk infeksjon med hepatitt D-virus (hepatitt deltavirus, HDV) hos voksne med kompensert leversykdom som er HDV-RNA-positive i plasma (eller serum).
  2. Det er ikke tilbudt en pris som står i et rimelig forhold til dokumentert klinisk nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 18.03.2024 under sak 028-2024.