logo Nye metoder

ID2019_132

Bupivakaine/meloksikam (Zynrelef)

Til lokal behandling av postoperativ smerte.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
12.12.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_132
Om metoden
Behandlingen skal brukes lokalt i operasjonssåret (infiltrasjon) i forbindelse med kirurgiske prosedyrer og skal gi smertelindring i den postoperative fasen.

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

Firma har ikke levert pristilbud.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering av saken.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 120-22.   

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF, LIS utarbeide et prisnotat for bupivakine/meloksikam til lokal behandling av postoperativ smerte. Prisnotatet sendes til utkvittering hos Bestillerforum RHF i vanlig prosedyre.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 014-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS

Beslutning

Beslutning tatt
18.08.2022
Ansvarlig
Interregionalt fagdirektørmøte

Beslutning fra interregionalt fagdirektørmøte (18.08.2022)

  • Oppdrag ID2019_132 til Sykehusinnkjøp HF, LIS, om å utarbeide et prisnotat for bupivakine/meloksikam til lokal behandling av postoperativ smerte, avbestilles. Det er ikke mottatt pristilbud fra firma.
  • Bupivakine/meloksikam til lokal behandling av postoperativ smerte skal ikke tas i bruk.
  • Beslutningen legges frem som referatsak i Beslutningsforum.