logo Nye metoder

ID2022_026

Buprenorfin (Buvidal) - Indikasjon II

Behandling av moderate til alvorlige kroniske smerter hos pasienter med opioidavhengighet. Depotinjeksjon.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
13.01.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_026
Om metoden
Legemiddel (langtidsvirkende injeksjon) til behandling av smerter

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)

Klinikerinvolvering er nødvendig, blant annet for å definere hvilke pasientgrupper som kan være aktuelle for metoden i norsk klinisk praksis.

Beslutning
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for buprenorfin (Buvidal) til behandling av moderate til alvorlige kroniske smerter hos pasienter med opioidavhengighet. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 033-22.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.02.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF, LIS

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt  og fageksperter er rekruttert.