logo Nye metoder

ID2023_060

Buprenorfin (Espranor)

Behandling av opioidavhengighet. Smeltetablett.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
04.04.2023
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_060
Om metoden
Legemiddel (smeltetablett) til behandling av opioidavhengighet.

Forslag (publisert 02.05.2023)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)
Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for buprenorfin (Espranor) smeltetablett til behandling av opioidavhengighet. Firma bes ta kontakt med Sykehusinnkjøp HF når de får markedsføringstillatelse (MT) i Norge.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 102 -23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
19.06.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF

​Generell informasjon
Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes det til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:
Firma bes ta kontakt med Sykehusinnkjøp HF når de får markedsføringstillatelse (MT) i Norge. Arbeidet med prisnotatet er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.