logo Nye metoder

ID2019_050

Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske)

Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling hos voksne over 18 år, som har samtykket til behandling av sin opioidavhengighet
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
22.03.2019
Sendt inn av
Leverandør, Indivior Europe LTD
ID-nummer
ID2019_050
Om metoden
Legemiddel (langtidsvirkende injeksjon) til behandling av opioid avhengighet.

Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)
Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en ny metodevurdering. Det vises til beslutningen fra Beslutningsforum for nye metoder fra 24.04.2023.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 122-23. 

Forslag om revurdering (publisert 31.05.2023)

...............................................................................................................................

​​​​​​Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.05.2019):
*Oppdatert 18.08.2022

En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk forbuprenorfin depotinjeksjonsvæske (Subutex) som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling hos voksne og ungdom ≥ 16 år.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.05.2019) kommer her, se sak 80-19.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Buprenorfin ATRIGEL til behandling av opioidavhengighet.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.05.2019
Type
Forenklet metodevurdering og tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
05.07.2022
Ferdigstilt
27.10.2022

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
​Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 31.10.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.​

Metodevurdering (utkvittert og publisert 19.09.2022)
​​Prisnotat (datert 25.10.2022)
Prisnotat (datert 16.12.2022)
Prisnotat (datert 06.03.2023)

Prisnotat (datert 09.10.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
23.10.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.10.2023)

  1. Buprenorfin (Subutex depotinjeksjonsvæske) innføres til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling hos voksne over 18 år, som har samtykket til behandling av sin opioidavhengighet. 
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Legemidlet forutsettes å inngå i anbud, og kan først tas i bruk fra avtaleoppstart for neste LAR-anbud estimert tidligst 01.11.2025.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.10.2023 under sak 124-2023.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.04.2023)

  1. Subutex depotinjeksjonsvæske (buprenorfin depotinjeksjonsvæske) innføres ikke til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år. 
  2. Prisen for legemidlet er for høy. Det er ikke dokumentert eventuelle fordeler ved Subutex depotinjeksjonsvæske som kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør og gi et konkret motbud.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.04.2023 under sak 046-2023.    

  

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.01​.2023)​

 

  1. Subutex depotinjeksjonsvæske (buprenorfin depotinjeksjonsvæske) innføres ikke til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 16 år.  
  2. Prisen for legemidlet er for høy. Det er ikke dokumentert eventuelle fordeler ved Subutex depotinjeksjonsvæske som kan tilsi at dette preparatet kan ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsalternativer til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet. 
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.


 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning​ i​ sakspapirer​​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 23.01.2023 under sak 007-2023.​  


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.11​.2022)​  

 

 1. Subutex depotinjeksjonsvæske (buprenorfin depotinjeksjonsvæske) innføres ikke til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling til voksne og ungdom ≥ 1
 2.  
 3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

 


 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 21.11.2022 under sak 158-20221.​