logo Nye metoder

ID2019_069

Buprenorfin/nalokson (Suboxone Film)

Behandling av opioidavhengighet. Sublingvalfilm
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.05.2019
Sendt inn av
Leverandør, Indivior Europe LTD
ID-nummer
ID2019_069
Om metoden
Legemiddel (raskt oppløsende film) til behandling av opioidavhengighet.

Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet gjennomføres ved Statens legemiddelverk for buprenorfin / nalokson (Suboxone film) til behandling av opioidavhengighet. Et tilhørende prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 116-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og LIS
Påbegynt
28.05.2020
Ferdigstilt
08.10.2020

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 13.10.2020 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering

Prisnotat

Beslutning

Beslutning tatt
26.10.2020
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.10.2020)

  1. Buprenorfin/nalokson (Suboxone sublingvalfilm) kan innføres til behandling av opioidavhengighet.
  2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  3. Legemiddelet skal inngå i anbud og kan tas i bruk fra oppstart av avtaler, tentativt 1. juni 2021.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.10.2020 under sak 097-2020.