logo Nye metoder

ID2021_073

Burosumab (Crysvita) - Indikasjon III

Behandling av FGF23-relatert hypofosfatemi hos pasienter ≥1 år med tumorindusert osteomalasi (TIO) assosiert med fosfataturiske mesenkymale svulster som ikke kan lokaliseres, eller ikke er egnet for kirurgisk fjerning
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
23.04.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_073

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (27.05.2024)

Bestillerforum for nye metoder gir ikke oppdrag om en nasjonal metodevurdering. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder saken til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 27.05.2024, sak 083-24.

 

Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021)

Det er behov for å opplyse saken ytterligere før saken behandles i Bestillerforum for nye metoder.

Beslutning

Saken utsettes.

Protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (31.05.2021) finner du her​, se sak 116-21

 

 

Metodevurdering

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat. Notatet ble 31.05.2024 sendt til de regionale helseforetakene, som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2021_073 (PDF) (publisert 31.05.2024)

 

Status

Notatet er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.