logo Nye metoder

ID2022_112

Canakinumab (Ilaris) - Indikasjon III

Behandling av voksne med Schnitzler syndrom.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
18.08.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_112

Metodevarsel (22.08.2022)

Bestillerforum for nye metoder (27.05.2024)

Søknaden om markedsføringstillatelse er trukket. Bestillerforum for nye metoder avbestiller derfor oppdraget. Saken sendes til de regionale helseforetakene som forbereder sakene til beslutning.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 27.05.2024, sak 087-24.

 

Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022)

En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for canakinumab (Ilaris) til behandling av voksne med Schnitzler syndrom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. 

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (26.09.2022) finner du her  , se sak 157-22.

Metodevurdering

Status (31.05.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har utarbeidet et notat og Bestillerforum har avbestilt oppdraget. Notatet ble 31.05.2024 sendt til de regionale helseforetakene, som forbereder saken til beslutning.

Notat ID2022_112 (PDF) (publisert 31.05.2024)