logo Nye metoder

ID2018_081

Cannabidiol (Epidyolex)

Adjuvant behandling av anfall i forbindelse med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) eller Dravets syndrom (DS), gitt sammen med klobazam, hos pasienter som er 2 år eller eldre.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.08.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_081
Om metoden
Legemiddel (mikstur) som tilleggsbehandling av anfall assosiert med Lennox-Gastauts syndrom (LGS) og Dravets syndrom (DS).

​​​​Metodevarsel

Beslutning fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) *
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Cannabidiol (Epidyolex) som adjuvant behandling av anfall i forbindelse med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) eller Dravets syndrom (DS), gitt sammen med klobazam, hos pasienter som er 2 år eller eldre.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (24.09.2018) kommer her, se sak 142-18.

 

*Oppdatert beslutning 07.05.2020 -justert etter utstedt markedsføringstillatelse. (Opprinnelig: "Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Cannabidiol som tilleggsbehandling av anfall assosiert med Lennox-Gastauts syndrom (LGS) eller Dravets syndrom (DS).")

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.09.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
22.07.2020
Ferdigstilt
06.08.2021

 

​​​Innspill fra firma​ (06.08.2021)


Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 11.08.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til  Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.​​​​

Metodevurdering

Prisnotat

Prisnotat​ (oppdatert 19. november 2021)


Beslutning

Beslutning tatt
17.01.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder


Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (17.01​.2022)​ 

1.     Cannabidiol (Epidyolex) innføres som adjuvant behandling av anfall i forbindelse med Lennox-Gastaut syndrom (LGS) eller Dravet syndrom (DS), gitt sammen med klobazam, hos pasienter som er 2 år eller eldre.

2.     Behandling med cannabidiol skal bare iverksettes av nevrolog/barnelege med erfaring i behandling av pasienter med Lennox-Gastaut syndrom og Dravet syndrom.

3.     Behandlingen skal gjennomføres i tråd med følgende start/stoppkriterier:

  1. Cannabidiol skal gis som tilleggsbehandling sammen med klobazam ved terapiresistent epilepsi til pasienter med Lennox-Gastaut syndrom eller Dravet syndrom fra 2 års alder som har forsøkt minst 2 adekvate epilepsilegemidler i terapeutisk dosering uten å oppnå anfallsfrihet. 
  2. Før oppstart av behandling med cannabidiol skal anfallstype og anfallsfrekvens registreres i 4 uker. Pasienten skal har 4 eller flere konvulsive anfall (toniske, kloniske, tonsisk-kloniske og atoniske) i løpet av denne 4 ukers perioden.
  3. Før oppstart av behandling med cannabidiol skal følgende undersøkelse gjennomføres:
  • Klinisk undersøkelse: Somatisk og nevrologisk
  • Vekt og høyde (barn i vekst)
  • Blodprøver: Hematologi, ASAT/ALAT, gamma-GT (hos voksne), albumin, bilirubin, kreatinin, natrium, kalium, kalsium
  • Serumnivåer av annen behandling
  • Ved høy klobazam/desmetyl klobazam-konsentrasjon før start må dosereduksjon ved oppstart vurderes og må følges. Evt. ta CYP2C19-genotyping for test om poor/rapid metabolizer
  • EEG siste 6 måneder
  • EKG anbefales hos voksne (fra 18 år)
  • Screening av bivirkninger

4. Anfallskalender skal føres i hele behandlingsperioden

5. Det skal gjennomføres en evaluering med hensyn på anfallsfrekvens og bivirkninger samt blodprøver som inkluderer serumnivåer av alle medikamenter og biokjemiske analyser av pasientene etter 1 måned, 3 måneder og 6 måneder. Eventuelt tettere oppfølging ved behov.

6. Behandlingen skal avsluttes:

  • dersom pasienten ikke har oppnådd minst 30 % reduksjon i konvulsive anfall etter 6 måneders behandling sammenlignet med anfallsfrekvensen i registrert periode før oppstart av behandlingen.  
  • ved betydelige tegn til leverpåvirkning (transaminasenivåer>3x og bilirubin>2xreferanseverdier) og symptomer.
    

7.     Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

8.     Behandlingen kan tas i bruk fra 15.02.2022, da prisen kan gjelde fra denne datoen.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 17.01.2022 under sak 006-2022.​

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (27.09​.2021)​ 

Beslutningsforum for nye metoder diskuterte saken og ønsker følgende avklaringer før saken legges frem for beslutning:

- Dialog med fagmiljøet om det faglige grunnlaget og kriterier for bruk

- Dialog med fagmiljøet for eventuelt behov for kliniske studier

- Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlinger med leverandør

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll​ fra Beslutningsforum for nye metoder 27.09.2021 under sak 128-2021.​