logo Nye metoder

ID2020_094

Cannabidiol / tetrahydrocannabinol (Sativex)

Symptomforbedring hos voksne med moderat til alvorlig spastisitet grunnet MS som ikke har respondert tilstrekkelig på andre antispastiske midler og som viser klinisk signifikant forbedring av spastisitetsrelaterte symptomer under initial prøvebehandling*
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
26.10.2020
Sendt inn av
Bestillerforum RHF
ID-nummer
ID2020_094
Om metoden
Legemiddel (munnspray) for symptomforbedring ved spastisitet grunnet multippel sklerose (MS).

​*Fullstendig metodenavn: "behandling for symptomforbedring hos voksne med moderat til alvorlig spastisitet grunnet multippel sklerose (MS) som ikke har respondert tilstrekkelig på andre antispastiske midler og som viser klinisk signifikant forbedring av spastisitetsrelaterte symptomer under en initial prøvebehandling."

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)

Metodevurdering gjennomført av Statens legemiddelverk for Cannabidiol, tetrahydrocannabidiol (Sativex) til behandling for symptomforbedring hos voksne med moderat til alvorlig spastisitet grunnet multippel sklerose (MS) som ikke har respondert tilstrekkelig på andre antispastiske midler og som viser klinisk signifikant forbedring av spastisitetsrelaterte symptomer under en initial prøvebehandling kan benyttes i Nye metoder. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 191-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.10.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Ferdigstilt
15.02.2021

​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 22.02.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Metodevurdering*
Prisnotat

 

* Se beslutning i Bestillerforum RHF - metodevurdering som kan benyttes i Nye metoder.

Beslutning

Beslutning tatt
22.03.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.03.2021)

 

1. Tetrahydrocannabinol/Cannabidiol (Sativex) kan brukes til behandling for symptomforbedring hos voksne pasienter med alvorlig spastisitet eller spasmer grunnet multippel sklerose (MS) som ikke har respondert tilstrekkelig på andre antispastiske midler, og som viser klinisk signifikant forbedring av spastisitetsrelaterte symptomer under en initial prøvebehandling.

2. Bruk av Sativex (THC/CBD) forutsetter særskilt oppfølging, og følgende kriterier skal legges til grunn for forskrivningen:

- Behandling skal initieres og følges opp av lege med spesialisterfaring i behandling av MS-relatert spastisitet.

- Baklofen tabletter skal ha vært prøvd i tilstrekkelig dose før behandling med THC/CBD initieres.

- THC/CBD skal kun benyttes til pasienter som har funksjonssvikt på grunn av spastisitet, pasienter med smertefulle spasmer eller pasienter som plages med sedasjon på grunn av høy dose baklofen.

- Det skal gjennomføres en initial prøvebehandling på 4 uker.

- Det skal gjennomføres egenevaluering (NRS - Numeric Rating Scale) før oppstart og etter 4 uker for å måle respons.

- For å videreføre behandlingen skal pasienten etter 4 uker ha en respons tilsvarende minst 20 % reduksjon i spastisitetsrelaterte symptomer målt ved NRS.

- Dersom det er tvil om effekten av THC/CBD i forbindelse med MS-kontroller, bør prøveseponering med egenvurdering av respons (NRS) gjennomføres.

3. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

4. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.05.2021, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.03.2021 under sak 028-2021.