logo Nye metoder

ID2021_147

Capmatinib

Behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med en MET ekson 14 skipping-mutasjon
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
05.11.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_147
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av lungekreft.

​Metodevarsel

Besluttning i Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021):
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for capmatinib til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med en MET ekson 14
skipping-mutasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her, se sak 238-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.12.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) og prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF