logo Nye metoder

ID2019_125

Cefiderokol (Fetcroja)

Behandling av infeksjoner forårsaket av gramnegative aerobe bakterier hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.11.2019
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_125
Om metoden
Legemiddel (injeksjon/infusjon) til behandling av infeksjoner. Antibiotika.

​​​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
Bestillerforum RHF ber Sykehusinnkjøp HF, LIS utarbeide et prisnotat for cefiderocol* til behandling av infeksjoner forårsaket av Gramnegative aerobe bakterier hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter. Prisnotatet sendes
til utkvittering hos Bestillerforum RHF i vanlig prosedyre.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 007-20.

*Rettet skrivefeil 05​.08.2021 (tidligere cefederocol​)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
27.01.2020
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF, LIS
Ferdigstilt
01.08.2022


Oppdraget (prisnotet) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (datert 03.08.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2022)

    1. ​Cefiderokol (Fetcroja) kan benyttes til behandling av alvorlige infeksjoner forårsaket av aerobe gramnegative bakterier hos voksne hvor det ikke foreligger andre behandlingsalternativer og etter å ha rådført seg med overlege i infeksjonsmedisin ved regionssykehus.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. ​Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer​ og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2022 under sak 121-2022. ​