logo Nye metoder

ID2021_007

Cemiplimab (Libtayo)

Monoterapi til behandling av voksne med lokalt fremskredet eller metastatisk basalcellekarsinom som har progrediert under behandling med eller er intolerante overfor en “hedgehog-hemmer”
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_007

​​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)
Oppdatert 04.02.2022*
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til behandling av voksne med lokalt fremskredet eller metastatisk basecellekarsinom (laBCC eller mBCC), som har gått videre med eller er intolerante overfor en «hedgehog-hemmer» (HHI). Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 016-21.


*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt og sikkerhet (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for cemiplimab (Libtayo) til behandling av voksne med lokalavansert basalcellekarsinom (BCC) som tidligere er behandlet med hedgehog-signalveihemmer. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.


 


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Forenklet metodevurdering (D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
07.10.2021

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 08.04.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering(publisert 08.03.2022)​

Prisnotat (publisert 25.04.2022)

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar. 


 

Beslutning

Beslutning tatt
25.04.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.04.2022)

    1. Cemiplimab (Libtayo) som monoterapi innføres til behandling av voksne med lokalt fremskredet eller metastatisk basalcellekarsinom som har progrediert under behandling med eller er intolerante overfor en “hedgehog-hemmer”.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.
Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.04.2022 under sak 049-2022.