logo Nye metoder

ID2021_008

Cemiplimab (Libtayo)

Monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK eller ROS1-avvik, som har: - lokalavansert NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller - metastatisk NSCLC.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
10.12.2020
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_008

Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

Statens legemiddelverk (SLV) fremmer et forslag om å endre eksisterende oppdrag i dagens møte. Et saksnotat kan sendes med til orientering til kommende møte i Bestillerforum for nye metoder. Bakgrunnen forslaget om endring av oppdragstype er at SLV er kjent med at cemiplimab nå er i samme anbudsgruppe som pembrolizumab.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet vurdering (løp A) med oppsummering av effekt og sikkerhet gjennomføres ved Statens legemiddelverk for cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK eller ROS1-avvik, som har:
- lokalt fremskredet NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, eller
- metastatisk NSCLC.
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 130-22.

Beslutning i Bestillerforum RHF (18.01.2021)
En forenklet metodevurdering med en vurdering av effekt og sikkerhet (B) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for cemiplimab (Libtayo) til førstelinjebehandling av voksne med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), som uttrykker PD-L1 (i ≥ 50 % av tumorcellene), uten avvik i EGFR, ALK eller ROS1, som har: - lokalavansert NSCLC og ikke er aktuelle for kirurgisk reseksjon eller definitiv kjemoradioterapi, eller har progrediert etter behandling med definitiv kjemoradioterapi, eller - metastatisk NSCLC. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (18.01.2021) finner du her, se sak 017-21.


 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.01.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp A) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
29.10.2021
Ferdigstilt
28.10.2022

Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.11.2022 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 17.08.2022).

Prisnotat (datert 26.10.2022)


Beslutning

Beslutning tatt
21.11.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (21.11​.2022)​ 


1. Cemiplimab (Libtayo) innføres som monoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som uttrykker PD-L1 (i ≥ 50 % tumorceller), uten EGFR-, ALK eller ROS1-avvik, som har:
enten
- lokalavansert NSCLC som ikke er kandidater for definitiv kjemostråling, 
eller
- metastatisk NSCLC             

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Behandlingen kan tas i bruk i forbindelse med oppstart av neste onkologianbud.

​​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirene​ og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 21.11.2022 under sak 152-20221.​