logo Nye metoder

ID2022_023

Cemiplimab (Libtayo)

Som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft og sykdomsprogresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.
Til beslutning

Forslag

Sendt inn
13.01.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_023

​Metodevarsel

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Leverandør har registrert legemiddelet i ordningen «Forenklet vurdering av PD-(L)1 legemidler». Bestillerforum endrer derfor følgende oppdrag til prisnotat og justerer i henhold til endelig indikasjonsordlyd:
Et prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF for cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft og sykdomsprogresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 066-24.

Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (20.06.2022)

De regionale fagdirektørene gir unntak på gruppenivå for pembrolizumab eller cemiplimab til behandling av voksne med tilbakevendende eller metastatisk PD-L1 positiv livmorhalskreft som har progrediert under eller etter behandling med kjemoterapi.Unntaket gjelder frem til saken fremmes for Beslutningsforum for nye metoder. Link til beslutningen om unntak her.

 

Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for cemiplimab (Libtayo) som monoterapi til behandling av voksne med tilbakevendende eller metastatisk livmorhalskreft som har progrediert under eller etter behandling med kjemoterapi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (14.02.2022) finner du her , se sak 030-22.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
14.02.2022
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
14.05.2024

Generell informasjon

Gjennom utkvittering godkjenner Bestillerforum at et oppdrag er tilfredsstillende besvart. Når prisnotatet er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (21.05.2024)

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder og dokumentene er (21.05.2024) sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no.