logo Nye metoder

ID2017_090

Crizotinib (Xalkori) - Indikasjon II

Andrelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
23.08.2017
Sendt inn av
Norsk lungekreftgruppe
ID-nummer
ID2017_090
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft.

Innspill fra Norsk lungekreftgruppe (23.08.2017)

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (25.09.2017)

​Statens legemiddelverk får i oppdrag å foreta en oppdatering av gjennomført metodevurdering fra blåreseptordningen for crizotinib (Xalkori) ved behandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft. 

Referat fra Bestillerforum RHF (25.09.2017) finner du her, se sak 146-17.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.09.2017
Type
Oppdatering av gjennomført metodevurdering fra blåreseptordningen
Utreder
Statens legemiddelverk

​Notat er klarert i Bestillerforum RHF den 22.03.2018 og sendt til beslutning

Notat (Oppdatering av gjennomført metodevurdering fra blåreseptordningen for crizotinib (Xalkori))

Refusjonsrapport

Beslutning

Beslutning tatt
23.04.2018
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.04.2018)

​1. Krizotinib (Xalkori®) skal med dagens pris ikke innføres til andrelinjebehandling til voksne pasienter med ALK-positive lungekreft som har progrediert på platinumbasert kjemoterapi.

 

2. Krizotinib (Xalkori®) kan innføres til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ALK-positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) selv om pasientene har startet opp med platinumbasert kjemoterapi mens de har ventet på en avklaring av deres ALK-status.


Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.04.2018 finner du her, se sak 45-2018.