logo Nye metoder

ID2017_041

Crizotinib (Xalkori)

Førstelinjebehandling av ALK-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).
Beslutning foreligger

Forslag

ID-nummer
ID2017_041
Om metoden
Legemiddel (tablett) til førstelinjebehandling av anaplastisk lymfomkinase positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Annen stavning: krizotinib

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.04.2017)*
Metodevurdering med tilhørende notat kan sendes til beslutning i RHFene.

*Bestillerforum RHF valgte å bruke en eksisterende  metodevurdering av legemiddelet i forbindelse med overføring av finansieringsansvaret for en gruppe kreftlegemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. mai 2017.

Metodevurdering

Type
Hurtig metodevurdering-oppdatering
Utreder
Statens legemiddelverk
Ferdigstilt
19.04.2017

​Rapporten og tilleggsnotat er klarert av Bestillerforum RHF 24.04.2017 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering (21.03.2017)*
Tilleggsnotat-oppdatert vurdering (19.04.2017)

 

*Behandling/indikasjon som tidligere har fått avslag på søknad om forhåndsgodkjent refusjon. Leverandøren har levert en ny pris og Statens legemiddelverk oppdaterte vurderingen.

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2017
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

​Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (23.04.2018)

Presisering av tidligere beslutning fra 22.05.2017: Krizotinib (Xalkori®) kan innføres til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ALK-positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) selv om pasientene har startet opp med platinumbasert kjemoterapi mens de har ventet på en avklaring av deres ALK-status.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 23.04.2018 finner du her, se sak 45-2018.

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2017)

Krizotinib (Xalkori®) kan innføres til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase-positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2017 finner du her, se sak 39-2017.

 

Innspill fra norsk lungekreftgruppe (23.08.2017)