logo Nye metoder

ID2014_033

Cyberknife System

Behandling av kreftsvulster
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
06.11.2014
Sendt inn av
Leverandør, Øie Medical AS og Accuray Medical Equipment GmbH
ID-nummer
ID2014_033
Om metoden
Behandling av kreftsvulster med strålekirurgi.

Forslag

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.12.2014)
Bestillerforum RHF gir ikke oppdrag om nasjonal metodevurdering på nåværende tidspunkt. Saken utsettes til de fire RHFene har gjennomgått ulike stråleterapiteknologier som er aktuelle/ønskelige for fremtiden.

Metodevurdering

​Rapport fra utredningsgruppe er klarert i Bestillerforum RHF den 22.08.2016 og sendt til beslutning

Mandat til utredningsgruppe

Rapport fra utredningsgruppe

Beslutning

Beslutning tatt
26.09.2016
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.09.2016)
​CyberKnife System skal ikke innføres som et stråleterapitilbud i spesialisthelsetjenesten.

Dersom det kommer nye opplysninger (som gjelder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall og organisering av det totale stråleterapitilbudet i Norge) bør det gjøres en ny vurdering.

 

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.09.2016 finner du her, se sak 54-2016.