logo Nye metoder

ID2016_083

Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist)

Kombinasjonsbehandling til voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter behandling med kjemoterapi
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
21.09.2016
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2016_083
Om metoden
Legemiddeler til behandling av lungekreft.

Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.04.2018)

Oppdrag gitt 24.10.2016 endres til: Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dabrafenib (Tafinlar) som kombinasjonsterapi med trametinib (Mekinist) til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter behandling med kjemoterapi.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (24.10.2016)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dabrafenib (Tafinlar) som kombinasjonsterapi med trametinib (Mekinist) til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

Innspill (15.02.2018)

Metodevurdering

Oppdrag gitt
24.10.2016
Type
Hurtig metodevurdering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
29.11.2017
Ferdigstilt
28.06.2018

​​​Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 10.08.2018 og sendt til beslutning.

Hurtig metodevurdering

Prisnotat (datert 21.04.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) i kombinasjon innføres til behandling av voksne pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft med en BRAF V600-mutasjon.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 059-2023.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.09.2018)

Dabrafenib (Tafinlar®) innføres ikke til kombinasjonsbehandling med trametinib (Mekinist) til voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som har progrediert etter behandling med kjemoterapi.

Protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.09.2018 finner du her - se sak 111-2018.