logo Nye metoder

ID2018_041

Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) - Indikasjon III

Kombinasjon til behandling av voksne pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft med en BRAF V600-mutasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
15.02.2018
Sendt inn av
Norsk lungekreftgruppe
ID-nummer
ID2018_041
Om metoden
Legemiddeler til behandling av lungekreft.

​​Forslagsskjema/Innspillsskjema


Beslutning i Bestillerforum RHF (11.06.2018):

Bestillerforum RHF ber Statens legemiddelverk, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF, LIS, om gjøre en forenklet vurdering av dabrafenib (Tafinar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist) til pasienter med BRAF (V600E/K)-mutasjoner med tidligere ubehandlet ikke-småcellet lungekreft.

Referat fra Bestillerforum RHF (11.06.2018) finner du her, se sak 78-18. 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
11.06.2018
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
02.12.2021
Ferdigstilt
27.04.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.


Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 04.05.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 11.04.2023)

Prisnotat (datert 21.04.2023)
 

Beslutning

Beslutning tatt
22.05.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.05.2023)

    1. Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) i kombinasjon innføres til behandling av voksne pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft med en BRAF V600-mutasjon.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 22.05.2023 under sak 059-2023.