logo Nye metoder

ID2021_022

Dabrafenib (Tafinlar) / trametinib (Mekinist) - Indikasjon IV

Behandling av inoperabel lokalavansert eller fjernmetastatisk BRAF-mutert anaplastisk thyroideakarsinom
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
11.12.2020
Sendt inn av
Spesialisthelsetjenesten
ID-nummer
ID2021_022
Om metoden
Legemiddel til behandling av en type skjoldbruskkjertelkreft

Forslag

Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022)

Beslutning Bestillerforum for nye metoder presiserer oppdraget ID2021_022 til: En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D) gjenomføres ved Statens legemiddelverk for dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) til behandling av inoperabel lokalavansert eller fjernmetastatisk BRAF-mutert anaplastisk thyroideakarsinom. Statens legemiddelverk baserer metodevurderingen på de kliniske studiene som forslagsstiller har henvist til. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder (23.05.2022) finner du her, se sak 098-22,

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)

En kartlegging av dokumentasjonsgrunnlaget (D) for dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) til behandling av inoperabel lokalavansert eller fjernmetastatisk BRAF-mutert anaplastisk thyroideakarsinom utføres ved Statens legemiddelverk. Saken tas deretter tilbake til Bestillerforum RHF.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 037-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.02.2021
Type
Forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt og sikkerhet (løp D)
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.