logo Nye metoder

ID2023_054

Dabrafenib (Finlee) / trametinib (Spexotras) - Indikasjon V

Kombinasjonsbehandling av gliom hos barn over 1 år.
Metodevurdering pågår

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt (06.03.2024) og validert dokumentasjonen fra leverandøren og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.

Forslag

Sendt inn
13.04.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_054

​Metodevarsel A (publisert 19.04.2023)

Metodevarsel B (publisert 19.04.2023)

Bestillerforum for nye metoder (22.05.2023)

En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dabrafenib og trametinib i kombinasjon til behandling av gliom hos barn over 1 år. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 089-23.Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.05.2023
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.