logo Nye metoder

ID2013_013

Dabrafenib (Tafinlar)

Behandling av melanom.
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
05.07.2013
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2013_013
Om metoden
Legemiddel (kapsel) til behandling av melanom (hudkreft).

Beslutning i Bestillerforum RHF (23.02.2015)
Bestillerforum RHF ber om at dabrafenib trekkes fra listen over bestilte hurtig metodevurderinger. Bakgrunnen er at produsent per i dag ikke har levert inn dokumentasjon til hurtig metodevurdering for legemidlet. Metodevurdering av dabrafenib blir imidlertid ivaretatt da den inngår i den fullstendige metodevurderingen på malignt melanom ved Kunnskapssenteret. Se oppdrag ID2014_031.

 

Bestillerforum RHF 16.12.2013
Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk.

 

Bestillerforum RHF 26.09.2013

Legemidlet faller inn under blåreseptordningen. Bestillerforum RHF anmoder om at det gjennomføres metodevurdering.