logo Nye metoder

ID2018_094

Dacomitinib (Vizimpro)

Førstelinjebehandling av lokalanvansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
14.09.2018
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_094
Om metoden
Legemiddel til førstelinjebehandling av lungekreft

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (22.10.2018):

Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dacomitinib til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Protokoll fra Bestillerforum RHF (22.10.2018) finner du her, se sak 161-18

Metodevurdering

Oppdrag gitt
22.10.2018
Type
Hurtig metodevudering
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
29.03.2019
Ferdigstilt
23.10.2019

​Metodevurdering

Prisnotat

 

Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.

Beslutning

Beslutning tatt
18.11.2019
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (18.11.2019):

1. Dakomitinib (Vizimpro) kan innføres til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.

2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.

3. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. januar 2020, da ny pris kan gjelde fra denne dato.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 18.11.2019 under sak 125-2019.