logo Nye metoder

ID2023_002

Dalbavancin (Xydalba)

Behandling av akutte bakterielle infeksjoner i hud og hudstruktur (ABSSSI, acute bacterial skin and skin structure infections)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
28.10.2022
Sendt inn av
Leverandør
ID-nummer
ID2023_002
Om metoden
Legemiddel (infusjon) som er et antibiotika til behandling av bakterielle infeksjoner i hud og hudstrukturer.

​​​Forslag​ ( 28.10.2022)​

Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023)

Interregionalt fagdirektørmøte har drøftet saken og ber Sykehusinnkjøp HF om å gå i dialog med firma og utarbeide et prisnotat. Fagdirektørene har sendt saken tilbake til Bestillerforum for nye metoder som gir oppdrag om et prisnotat

Beslutning
Et prisnotat gjennomføres ved Sykehusinnkjøp HF for ID2023_002 Dalbavancin (Xydalba) til behandling av akutte bakterielle infeksjoner i hud og hudstruktur (ABSSSI, acute bacterial skin and skin structure infections).

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.02.2023) finner du her, se sak 039 -23.

Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023)
​Det er ikke behov for å gi et oppdrag om en nasjonal metodevurdering i Nye metoder.​

Beslutning
Saken sendes til de regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder videre håndtering.​​

​Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (23.01.2023) finner du her, se sak 003​-23.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.02.2023
Type
Prisnotat
Utreder
Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
13.02.2023
Ferdigstilt
30.03.2023

Status

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 11.04.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat (datert 30.03.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
24.04.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (24.04.2023)

 

    1. Dalbavancin (Xydalba) innføres til behandling av akutte bakterielle infeksjoner i hud og hudstruktur.
    2. Dalbavancin (Xydalba) kan brukes som et siste alternativ når resistensbestemmelse angir sannsynlig effekt, og andre behandlingsmuligheter er forsøkt eller er uegnet.
    3. Behandlingen skal skje i tråd med nasjonale retningslinjer for korrekt bruk av antimikrobielle midler, og etter konferering med spesialist i infeksjonsmedisin.
    4. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    5. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.06.2023, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 24.04.2023 under sak 044-2023.