logo Nye metoder

ID2022_125

Daprodustat

Behandling av voksne med anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
15.09.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_125
Om metoden
Legemiddel (tablett) til behandling av anemi (lavt antall røde blodceller) som en følgesykdom til kronisk nyresvikt (CKD)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023)

Søknaden om markedsføringstillatelse for metoden er trukket av firma.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (28.08.2023) finner du her, se sak 128-23.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innspill fra firma (publisert 25.05.2023)

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023)
Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS for daprodustat til behandling av voksne med anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom. Firma bes ta kontakt med Sykehusinnkjøp når de får positiv opinion i EMA (det europeiske legemiddelbyrået).

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (19.06.2023) finner du her, se sak 108-23.

..........................................................................................................................​​​Metodevarsel (19.09.2022)

Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022)

En forenklet metodevurdering (løp A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daprodustat til behandling av voksne med anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.​​​

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (18.10.2022) finner du her, se sak 178-22.​

Metodevurdering

Oppdrag gitt
18.10.2022
Type
En forenklet metodevurdering (løp A) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

​​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk sender en forespørsel om dokumentasjon til legemiddelfirma så fort det er gitt et oppdrag om metodevurdering. Statens legemiddelverk venter nå på at firma skal sende inn dokumentasjon som er nødvendig for å utarbeide en metodevurdering. Arbeidet med metodevurdering kan påbegynnes når fullstendig dokumentasjon er mottatt og fageksperter er rekruttert.​