logo Nye metoder

ID2018_007

Daratumumab (Darzalex), bortezomib og melfalan

I kombinasjon med prednison til behandling av nylig diagnostisert benmargskreft (myelomatose) hos pasienter som ikke kan motta autolog stamcelletransplantasjon
Metodevurdering pågår

Forslag

Sendt inn
01.02.2018
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2018_007
Om metoden
Kombinasjonsbehandling (intravenøs infusjon) av nylig diagnostisert benmargskreft (myelomatose) hos pasienter som ikke kan motta autolog stamcelletransplantasjon

Metodevarsel

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (09.03.2018)
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk fo​r daratumumab (Darzalex), bortezomib, melfalan og prednison til nylig diagnostisert benmargskreft (myelomatose) hos pasienter som ikke kan motta autolog stamcelletransplantasjon.

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
09.03.2018
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
05.10.2021

 

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk (SLV) har levert et notat til oppdraget (se under).

Notat (publisert 21.06.2023)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.  

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.