logo Nye metoder

ID2019_078

Daratumumab (Darzalex), bortezomib og talidomid

I kombinasjon med deksametason til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som er aktuelle for autolog stamcelletransplantasjon
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
19.06.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_078
Om metoden
Benmargskreft (myelomatose) er en blodkreftform som skyldes ukontrollert vekst av antistoffproduserende B-celler i benmargen

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.10.2020)
En forenklet metodevurdering med oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for av daratumumab, bortezomib, talidomid og deksametason (DVTd) til voksne pasienter med
nydiagnostisert myelomatose som er aktuelle for autolog stamcelle-transplantasjon. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (26.10.2020) finner du her, se sak 194-20.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab (Darzalex) i kombinasjon med bortezomib, talidomid og deksametason til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som er aktuelle for autolog stamcelletransplantasjon.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 123-19. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Forenklet metodevurdering (D)
Utreder
Statens legemiddelverk
Påbegynt
03.07.2020
Ferdigstilt
22.03.2021
Rapporten er klarert av medlemmene i Bestillerforum RHF den 31.03.2021 og sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til Beslutningsforum for nye metoder i en intern prosess.




Beslutning

Beslutning tatt
26.04.2021
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (26.04.2021)

    1. Daratumumab (Darzalex), bortezomib, talidomid og deksametason innføres ikke til forbehandling (induksjon) av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som er aktuelle for autolog stamcelletransplantasjon.
    2. Med tilgjengelig dokumentasjon er det ikke mulig å vurdere relativ effekt mellom ulike behandlingsalternativer. Forbehandling (induksjon) med daratumumab har for høy pris sammenlignet med andre tilgjengelige kombinasjonsbehandlinger.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 26.04.2021 under sak 046-2021.