logo

ID2021_029

Daratumumab (Darzalex)

Behandling av voksne med systemisk lettkjede (AL)-amyloidose
Metodevurdering pågår
22.12.2021

Forslag

Sendt inn
07.01.2021
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_029
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) som binder seg til CD38-reseptoren på ulike celler og stimulerer flere signalveier i immunsystemet som fører til hemming av vekst av tumorceller og induksjon av tumorcellelyse.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab (Darzalex) til behandling av voksne med systemisk lettkjede (AL)-amyloidose. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 045-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.02.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
​Statens legemiddelverk har mottatt og validert dokumentasjon fra legemiddelfirma og arbeidet med metodevurderingen er påbegynt.