logo Nye metoder

ID2021_029

Daratumumab (Darzalex)

I kombinasjon med syklofosfamid, bortezomib og deksametason til behandling av voksne med nydiagnostisert systemisk lettkjede (AL)-amyloidose
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.01.2021
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_029
Om metoden
Legemiddel (til injeksjon) som binder seg til CD38-reseptoren på ulike celler og stimulerer flere signalveier i immunsystemet som fører til hemming av vekst av tumorceller og induksjon av tumorcellelyse.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab (Darzalex) til behandling av voksne med systemisk lettkjede (AL)-amyloidose. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

 

Protokoll fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 045-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.02.2021
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
22.12.2021
Ferdigstilt
15.01.2024

​Generell informasjon

Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status (19.01.2024)

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 19.01.2024 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering ID2021_029 PDF (publisert 04.01.2024)

Prisnotat (PDF) (datert 11.01.2024)

 

Beslutning

Beslutning tatt
22.04.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.04.2024)

  1. Dagens etablerte praksis med behandling med daratumumab (Darzalex) i kombinasjon med syklofosfamid, bortezomib og deksametason videreføres midlertidig til behandling av voksne med nydiagnostisert systemisk lettkjede (AL)- amyloidose.
  2. Det er høy usikkerhet om behandlingen er kostnadseffektiv og beslutningen skal revurderes når det foreligger oppdaterte data fra ANDROMEDA-studien i løpet av 2024.
  3. Når det foreligger modne overlevelsesdata fra ANDROMEDA-studien bes leverandøren å sende inn oppdatert dokumentasjon.
  4. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  5. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.04.2024 under sak 051-2024.