logo Nye metoder

ID2019_122

Daratumumab (Darzalex) og karfilzomib (Kyprolis)

I kombinasjon med deksametason til behandling av myelomatose hos voksne som har mottatt minst én tidligere behandling.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
07.11.2019
Sendt inn av
Privatperson
ID-nummer
ID2019_122
Om metoden
Legemiddel til behandling av benmargskreft

Forslag

Metodevarsel (30.04.2020)

Innspill fra firma (01.09.2021)

 

Bestillerforum for nye metoder (25.10.2021)

*Oppdatert 05.10.2022

Generelt ønsker ikke Bestillerforum å avgrense metodevurderinger til kun en subgruppe allerede på oppdragstidspunktet. Det er ønskelig at metodevurderinger følger den indikasjon det er søkt om markedsføringstillatelse for. Det bør leveres en helseøkonomisk analyse basert på godkjent indikasjon (her total ITT populasjon) og eventuelt en tilleggsanalyse basert på den foreslåtte subgruppen.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder opprettholder bestillingen for ID2019_122: En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med daratumumab og deksametason til behandling av myelomatose hos voksne som har mottatt minst én tidligere behandling. Innenfor oppdraget kan det eventuelt utarbeides en subgruppeanalyse for daratumumab (Darzalex), karfilzomib (Kyprolis) og deksametason som kombinasjonsbehandling til pasienter som har fått tilbakefall av myelomatose og som tidligere har mottatt behandling med lenalidomid.


 

*Tidligere beslutning: Generelt ønsker ikke Bestillerforum å avgrense metodevurderinger til kun en subgruppe allerede på oppdragstidspunktet. Det er ønskelig at metodevurderinger følger den indikasjon det er søkt om markedsføringstillatelse for. Det bør leveres en helseøkonomisk analyse basert på godkjent indikasjon (her total ITT populasjon) og eventuelt en tilleggsanalyse basert på den foreslåtte subgruppen.

Beslutning

Bestillerforum for nye metoder opprettholder bestillingen for ID2019_122: En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab (Darzalex), karfilzomib (Kyprolis) og deksametason som kombinasjonsbehandling ved tilbakefall av myelomatose. Innenfor oppdraget kan det eventuelt utarbeides en subgruppeanalyse for daratumumab (Darzalex), karfilzomib (Kyprolis) og deksametason som kombinasjonsbehandling til pasienter som har fått tilbakefall av myelomatose og som tidligere har mottatt behandling med lenalidomid.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 200-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (30.03.2020) 

En hurtig metodevurdering med kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab (Darzalex), karfilzomib (Kyprolis) og deksametason som kombinasjonsbehandling ved tilbakefall av myelomatose.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 064-20 b.

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (27.01.2020):
​Folkehelseinstituttet tar med metoden inn i sitt arbeid med å lage en kartleggingsoversikt som oppsummerer hva som finnes av systematiske oversikter for behandling av myelomatose (ID2019_072). Saken tas så opp igjen i Bestillerforum RHF.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (27.01.2020) finner du her, se sak 002-20.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
30.03.2020
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
11.04.2022
Ferdigstilt
04.08.2023

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status

Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 10.08.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 30.03.2023)

Prisnotat (datert 03.08.2023)

 

Beslutning

Beslutning tatt
25.09.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (25.09.2023)

    1. Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med daratumumab (Darzalex) og deksametason innføres ikke til behandling av myelomatose hos voksne som har mottatt minst én tidligere behandling.
    2. Det er ikke dokumentert en klinisk nytte på denne kombinasjonen av legemidler som står i et rimelig forhold til prisen.
    3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandørene.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 25.09.2023 under sak 109-2023.