logo Nye metoder

ID2021_031

Daratumumab (Darzalex) og pomalidomid (Imnovid)

I kombinasjon med deksametason til behandling av voksne med residiverende og refraktær myelomatose, hvor tidligere behandling inkluderte en proteasomhemmer og et immunmodulerende middel, og som har hatt sykdomsprogresjon ved siste behandling.
Til metodevurdering

Forslag

Sendt inn
07.01.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_031
Om metoden
Legemidler til kombinasjonsbehandling av blodkreft.

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (15.02.2021)
En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab (Darzalex) og pomalidomid (Imnovid) i kombinasjon med deksametason til behandling av voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose, hvor tidligere behandling inkluderte en proteasomhemmer og et immunmodulerende middel, og som har hatt sykdomsprogresjon ved siste behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Saksdokumenter og protokoll  fra Bestillerforum RHF (15.02.2021) finner du her, se sak 047-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
15.02.2021
Type
Hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (C)
Utreder
Statens legemiddelverk