logo Nye metoder

ID2019_079

Daratumumab (Darzalex) og lenalidomid

I kombinasjon med deksametason til behandling av nydiagnostisert myelomatose hvor autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt
Metodevurdering ferdigstilt

Forslag

Sendt inn
19.06.2019
Sendt inn av
Myndighet, Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2019_079
Om metoden
Benmargskreft (myelomatose) er en blodkreftform som skyldes ukontrollert vekst av antistoffproduserende B-celler i benmargen

​Metodevarsel

Beslutning i Bestillerforum RHF (26.08.2019):
Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab (Darzalex) i kombinasjon med lenalidomid og deksametason til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose hvor autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt.

Protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 124-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
26.08.2019
Type
Hurtig metodevurdering (løp C) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
16.03.2022

​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status:

​Statens legemiddelverk (SLV) har levert en metodevurdering til oppdraget (se under).​

Metodevurdering (publisert 28.02.2023)

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta eventuelle prisforhandlinger med firma og det pågår nå et arbeid med å utarbeide et prisnotat. Arbeidet med prisnotat er avhengig av at firma leverer inn nødvendige opplysninger og tilbud.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.