logo Nye metoder

ID2022_073

Darolutamid (Nubeqa) - Indikasjon II

I kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling til menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC)
Beslutning foreligger

Kort om siste status

Bestillerforum har basert på en en anmodning gitt oppdrag om et prisnotat. Beslutningen fra Beslutningsforum er gjeldende inntil en ny beslutning fra Beslutningsforum foreligger. 

 

Forslag

Sendt inn
12.05.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_073

Bestillerforum for nye metoder (22.04.2024)

Direktoratet for medisinske produkter har opplyst saken i egnethetsvurderingen. En metodevurdering vil i liten grad kunne tilføre ytterligere informasjon av betydning for beslutningstaker.

Beslutning

Et prisnotat utarbeides ved Sykehusinnkjøp HF for darolutamid (Nubeqa) i kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling til menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC) der abirateron i trippelbehandling ikke er egnet.

Fagdirektørene kontakter fagmiljøet for innspill om klinisk praksis.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet "Møter i Bestillerforum", se Bestillerforum for nye metoder 22.04.2024, sak 065-24.

Anmodning (ID2022_073)_oppdatert (PDF) (publisert 04.03.2024)

 

Bestillerforum for nye metoder 22.01.2024

Bestillerforum mener PICO er for dårlig definert i anmodningen fra leverandøren. Innspillene som har kommet fra fagpersoner har ikke gitt mer informasjon om hvilke pasienter som ikke kan bruke abirateron, utover komorbiditet og bivirkninger.

Beslutning

Bestillerforum ber om at leverandør redegjør for hvilke data de har som kan understøtte en ny vurdering.

Protokoll og sakspapirer finner du i møtearkivet “Møter i Bestillerforum for nye metoder”, se Bestillerforum 22.01.2024, sak 007-24 

Anmodning (ID2022_073) (PDF) (publisert 27.11.2023). 


***

Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023)

Bestillerforum for nye metoder endrer oppdraget til: En forenklet metodevurdering (løp A) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for darolutamid (Nubeqa) til menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC) i kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (24.04.2023) finner du her, se sak 076 -23.  

***

​Metodevarsel (12.05.2022)

Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022)

En hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte vurdering (løp C) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for darolutamid (Nubeqa) i kombinasjon med docetaksel til behandling av metastatisk hormonsensitiv prostatakreft. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.06.2022) finner du her, se sak 118-22 

 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.06.2022
Type
Forenklet metodevurdering (løp A) med tilhørende prisnotat.
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
26.06.2023

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.
Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status 21.05.2024

Oppdraget (prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder og dokumentene er (21.05.2024) sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Prisnotat publiseres når beslutning foreligger.

Eventuelle henvendelser og innspill kan sendes til sekretariatet for Nye metoder som koordinerer og videresender spørsmål og svar.

Hvilke saker som kommer opp på kommende møte i Beslutningsforum for nye metoder blir klart cirka en uke i forkant av hvert møte. Agendaen publiseres da som nyhetssak på forsiden på nyemetoder.no. 


Tidligere saksbehandling
Statens legemiddelverk (SLV) har med referanse til beslutning i sak 126-22 i Bestillerforum for nye metoder levert et notat til oppdraget (se under).

Oppdraget (notatet og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 26.06.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Notat (publisert 28.06.2023)

Prisnotat (datert 22.06.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.08.2023)

    1. Darolutamid (Nubeqa) innføres ikke til menn med metastatisk hormonsensitiv prostatakreft (mHSPC) i kombinasjon med docetaksel og androgen deprivasjonsbehandling. 
    2. Det er ikke dokumentert at prisen på legemidlet står i et rimelig forhold til dokumentert klinisk nytte.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.08.2023 under sak 093-2023.