logo Nye metoder

ID2023_023

Decitabin, cedazuridin (Inaqovi)

Behandling av voksne med akutt myelogen leukemi (AML)
Til metodevurdering

Kort om siste status

Direktoratet for medisinske produkter har mottatt dokumentasjon til metodevurderingen fra leverandøren (27.02.2024), men arbeidet med metodevurderingen er ikke påbegynt. 

Forslag

Sendt inn
09.02.2023
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2023_023
Om metoden
Decitabin og cedazuridin (gitt sammen i en tablett) til behandling av voksne med akutt myelogen leukemi, en type blodkreft.

Metodevars​el​ (publisert 14.02.2023)​​

Beslutning i Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023)
En forenklet metodevurdering (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for decitabin og cedazuridin (fiksert dose i en tablett) til behandling av voksne med akutt myelogen leukemi. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (20.03.2023) finner du her, se sak 045 -23.​ 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
20.03.2023
Type
Forenklet metodevurdering (løpD) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF

Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.