logo Nye metoder

ID2022_081

Deferasiroks (Deferasirox Accord, Exjade)

Behandling av kronisk jernoverskudd etter hyppige blodoverføringer (se full indikasjonstekst under)
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
01.06.2022
Sendt inn av
Interregionalt fagdirektørmøte
ID-nummer
ID2022_081

I tråd med prinsippet om at finansieringsansvaret som hovedregel skal følge behandlingsansvaret, har RHF-ene siden 2019 overtatt finansieringsansvaret for til sammen rundt 70 legemidler til sjeldne sykdommer. I forbindelse med overføringene ble det besluttet at RHF-ene skulle gå gjennom de
overførte legemidlene og bestemme hvilke enkeltlegemidler som skal metodevurderes i systemet for Nye metoder. Sykehusinnkjøp har gjort en oppdatert, konkret vurdering av markeds- og konkurransesituasjon for de aktuelle legemidlene. Gjennomgangen har vært forelagt Interregionalt Fagdirektørmøte 25.04.2022 hvor det ble anbefalt at utvalgte legemidler innføres i
spesialisthelsetjenesten uten forutgående metodevurdering.

​Prisnotat (publisert 20. juni 2022)

 

Fullstendige indikasjonstekster for deferasiroks (Deferasirox Accord, Exjade):

Deferasirox Accord: Behandling av kronisk jernoverskudd etter
hyppige blodoverføringer (≥7 ml/kg/måned erytrocyttkonsentrat)
hos pasienter ≥6 år med beta-talassemi major. Behandling av
kronisk jernoverskudd etter blodoverføringer når
deferoksaminbehandling er kontraindisert eller utilstrekkelig hos
følgende pasientgrupper: Barn 2-5 år med beta-talassemi major
med jernoverskudd pga. hyppige blodoverføringer (≥7 ml/kg/måned
erytrocyttkonsentrat). Voksne og barn ≥2 år med beta-talassemi
major med jernoverskudd pga. sjeldne blodoverføringer (<7
ml/kg/måned erytrocyttkonsentrat). Voksne og barn ≥2 år med
andre anemier. Behandling av kronisk jernoverskudd som krever
chelaterende behandling når deferoksaminbehandling er
kontraindisert eller utilstrekkelig hos pasienter ≥10 år med ikketransfusjonsavhengig talassemi.


Exjade: Behandling av kronisk jernoverskudd etter hyppige
blodoverføringer (≥7 ml/kg/måned erytrocyttkonsentrat) hos
pasienter ≥6 år med beta-talassemi major. Behandling av kronisk
jernoverskudd etter blodoverføringer når deferoksaminbehandling
er kontraindisert eller utilstrekkelig hos følgende pasientgrupper:
Barn 2-5 år med beta-talassemi major med jernoverskudd pga.
hyppige blodoverføringer (≥7 ml/kg/måned erytrocyttkonsentrat),
voksne og barn ≥2 år med beta-talassemi major med jernoverskudd
pga. sjeldne blodoverføringer (<7 ml/kg/måned
erytrocyttkonsentrat) eller hos voksne og barn ≥2 år med andre
anemier. Behandling av kronisk jernoverskudd som krever
chelaterende behandling når deferoksaminbehandling er
kontraindisert eller utilstrekkelig hos pasienter ≥10 år med ikketransfusjonsavhengig talassemi.

Beslutning

Beslutning tatt
20.06.2022
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.06​.2022)​ 

Fullstendig tekst for aktuelle indikasjoner under statusbeskrivelse høyere opp på metodesiden.

    1. Deferasiroks (Deferasirox Accord®, Exjade ®) innføres til bruk ved thalassemia major.

    2. Det forutsetter at prisene er lik eller lavere enn de prisene som er grunnlaget for beslutningene.

    3. Behandlingene kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

 

​Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll​​ fra Beslutningsforum for nye metoder 20.06.2022 under sak 083-2022.​