logo Nye metoder

ID2022_052

Deukravacitinib (Sotyktu)

Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk behandling
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
17.03.2022
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2022_052
Om metoden
Legemiddel (tabletter) til behandling av en type psoriasis

​Metodevarsel

Innspill fra firma (05.04.2022)

Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022)
Klinikerinnspill til Bestillerforum for nye metoder peker i retning av at legemidlene i TNF/BIO-anbudet for psoriasis er relevante sammenligningsalternativ i en metodevurdering av deukravacitinib.

Beslutning
En forenklet metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for deukravacitinib til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk behandling. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS. Statens legemiddelverk orienterer Bestillerforum for nye metoder når hensiktsmessig løp er avklart.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (25.04.2022) finner du her , se sak 079-22. 

Metodevurdering

Oppdrag gitt
25.04.2022
Type
Forenklet metodevurdering med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Ferdigstilt
03.08.2023

​​Generell informasjon
Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Statens legemiddelverk har levert et notat/metodevurdering med henvisning til sak 126-22 i Bestillerforum.

Oppdraget (notat/metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 08.08.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning

Notat (pdf.) (publisert 09.08.2023)

Prisnotat (datert 02.08.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
28.08.2023
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (28.08.2023)

    1. Deukravacitinib (Sotyktu) innføres til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk behandling.
    2. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
    3. Legemidlet forutsettes å inngå i anbud, og kan først tas i bruk fra 01.10.2023.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 28.08.2023 under sak 096-2023.