logo Nye metoder

ID2019_074

Diagnostiske tester - fullstendig metodevurdering

Bruk i forbindelse med valg av kreftbehandling
Behandlet på Bestillerforum

Forslag

Sendt inn
17.06.2019
Sendt inn av
Myndighet, Folkehelseinstituttet
ID-nummer
ID2019_074
Om metoden
Diagnostiske tester tenkt brukt i forbindelse med valg av kreftbehandling. Persontilpasset medisin.

Bestillerforum for nye metoder (11.12.2023)

I forbindelse med overføring av ansvar og oppgaver fra Folkehelseinstituttet til Direktoratet for medisinske produkter er det behov for å be om endringer i noen oppdrag.

Beslutning
Bestillerforum for nye metoder avbestiller oppdraget.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 11.12.2023 finner du her, se sak 190-23.

 

 

Bestillerforum for nye metoder (22.11.2021)
Folkehelseinstituttet orienterte om status for arbeidet med oppdrag ID2019_074 om diagnostiske tester. Folkehelseinstituttet har involvert en rekke fageksperter i arbeidet. Det utarbeides kapitler om organisering og om digital patologi. Rapporten vil også beskrive mulighetene for involvering fra fageksperter gjennom prosessene i Nye metoder. Folkehelseinstituttet har gjort seg erfaringer gjennom leveranser av ulike oppdrag til Nye metoder og ønsker eventuelle tilbakemeldinger på disse (f.eks. ID2015_115). Rapporten planlegges ferdigstilt i første kvartal 2022.
Beslutning: Bestillerforum for nye metoder tar saken til orientering.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 22.11.2021 finner du her, se sak 224-21.

 

Beslutning fra Bestillerforum for nye metoder (26.04.2021)
Bestillerforum for nye metoder støtter at Folkehelseinstituttet samkjører leveransen med ferdigstillelse av rapport fra Nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin planlagt sommeren 2021. I nasjonale metodevurderinger av diagnostiske tester skal testers validitet vurderes på et overordnet nivå uten å beskrive kvalitets- og testrutiner på enkeltlaboratorier.

Sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum for nye metoder 26.04.2021 finner du her, se sak 095-21.

Beslutning i Bestillerforum RHF (21.09.2020) 

Folkehelseinstituttet gjør et forberedende arbeid og presenterer ulike tilnærmingsmåter og viktige veivalg for utforming og gjennomføring av metodevurderinger av tester for valg av kreftbehandling. Saken tas så tilbake til Bestillerforum RHF.

Saksdokumenter og protokoll fra Bestillerforum RHF finner du her. Se sak 145-20  

 

Beslutning i Bestillerforum RHF (17.06.2019)
Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for diagnostiske tester til bruk i forbindelse med valg av kreftbehandling.

Protokoll fra Bestillerforum RHF (17.06.2019) finnes her, se sak 110-19.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
17.06.2019
Type
Fullstendig metodevurdering
Utreder
Folkehelseinstituttet
Påbegynt
17.06.2019

​Folkehelseinstituttet gjør et forberedende arbeid, se beslutning fra Bestillerforum RHF 21.09.2020.