logo Nye metoder

ID2021_148

Difelikefalin (Kapruvia)

Behandling av moderat til alvorlig kløe (pruritus) ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse.
Beslutning foreligger

Forslag

Sendt inn
05.11.2021
Sendt inn av
Statens legemiddelverk
ID-nummer
ID2021_148
Om metoden
Legemiddel (intravenøs administrasjon) til behandling av kløe (pruritus) ved alvorlig nyresykdom

Metodevarsel​​

Besluttning i Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021):
Oppdatert 20.06.2023*
En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for difelikefalin (Kapruvia)  til behandling av moderat til alvorlig kløe (pruritus) ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

*Tidligere beslutning: En forenklet metodevurdering med en oppsummering av effekt, sikkerhet og kostnader (løp D) gjennomføres ved Statens legemiddelverk for difelikefalin til behandling av kløe (pruritus) ved alvorlig nyresykdom. Prisnotat utarbeides av Sykehusinnkjøp HF, LIS.

Protokoll og sakspapirer fra Bestillerforum for nye metoder (13.12.2021) finner du her, se sak 239-21.

Metodevurdering

Oppdrag gitt
13.12.2021
Type
Forenklet metodevurdering (løp D) med tilhørende prisnotat
Utreder
Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF
Påbegynt
02.12.2022
Ferdigstilt
13.06.2023

Generell informasjon
​Et oppdrag regnes som ferdigstilt når både metodevurdering og tilhørende prisnotat foreligger. Bestillerforum utkvitterer dokumentene før de publiseres. Gjennom utkvitteringen godkjenner Bestillerforum at oppdraget er tilfredsstillende besvart.

Arbeidet med metodevurderingen starter først. Sykehusinnkjøp HF trenger metodevurderingen i arbeidet med prisnotatet. Når både metodevurdering og prisnotat er mottatt og utkvittert sendes dokumentene til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Status
Oppdraget (metodevurdering og prisnotat) er utkvittert av medlemmene i Bestillerforum for nye metoder den 03.11.2023 og dokumentene er sendt til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som forbereder saken til beslutning.

Metodevurdering (publisert 19.09.2023)

Prisnotat (datert 27.10.2023)

Prisnotat (PDF) (datert 29.12.2023)

Beslutning

Beslutning tatt
22.01.2024
Ansvarlig
Beslutningsforum for nye metoder

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.01.2024)

  1. Difelikefalin (Kapruvia) innføres til behandling av moderat til alvorlig kløe (pruritus) ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse.

Følgende vilkår gjelder:

  • Behandlingen innføres kun til pasienter som ikke har respondert tilstrekkelig på dagens behandling med antihistaminer og gabapentinoider.
  • Behandling med difelikefalin (Kapruvia) avsluttes dersom det ikke oppnås bedring etter 12 uker.
  1. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen.
  1. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.03.2024, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer (PDF) og protokoll (PDF) fra Beslutningsforum for nye metoder 22.01.2024 under sak 009-2024.     

 

Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (20.11.2023)

  1. Difelikefalin (Kapruvia) innføres ikke til behandling av moderat til alvorlig kløe (pruritus) ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse. 
  2. Det er ikke tilbudt en pris som står i et rimelig forhold til dokumentert klinisk nytte.
  3. Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandør.

 

Les mer om saksgrunnlag og beslutning i sakspapirer og protokoll fra Beslutningsforum for nye metoder 20.11.2023 under sak 130-2023.